ZPB

I. Dohľad

     Dohľadom sa rozumie usmerňovanie a monitorovanie fyzickej osoby pri zabezpečovaní sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť v rámci zariadenia a základných sociálnych aktivít podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.

     Rozsah dohľadu poskytovaného v zariadení podporovaného bývania sa určuje v hodinách alebo súhrnom úkonov, pri ktorých fyzická osoba potrebuje dohľad.

 

II.  služby, ktoré ZPB poskytuje

Ubytovanie

    Ubytovanie v ZPB je poskytované pre 11 prijímateľov. V budove ZPB majú prijímatelia k dispozícii 3 trojposteľové a 1 dvojposteľovú izbu,  sociálne zariadenia zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy, spoločenskú miestnosť, jedáleň, kuchyňu a šatňu. Mimo hlavnej budovy je ergoterapeutická dielňa zameraná na košíkárstvo.

    ZPB v rámci možností umožňuje prijímateľovi sociálnej služby zariadiť si svoje územie podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci prijímateľa (rádio, televízor, obrázky, hračky,...) s vylúčením predmetov, ktoré môžu ohroziť buď samotného prijímateľa alebo jeho spolubývajúceho.

   

               Zariadenie podporovaného bývania                             Kuchyňa s jedálenským stolom v ZPB

   

                           Izba prijímateľov v ZPB                                                             Kúpeľňa v ZPB

 

Sociálne poradenstvo

       ZPB rozlišuje a v praxi realizuje dve roviny pri poskytovaní sociálneho poradenstva. Prvou je úroveň základného sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej sociálnej služby a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach jeho riešenia alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Druhou úrovňou je špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému  a na poskytnutie konkrétnej pomoci. 

 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

   ZPB vykonáva so súhlasom prijímateľa sociálnej služby, ktorý dosiahol plnoletosť, odbornú činnosť zameranú predovšetkým na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme prijímateľa sociálnej služby.

 

III. Utváranie podmienok na prípravu stravy

     Prijímatelia sociálnych služieb v ZPB si raňajky, desiatu, olovrant a večeru pripravujú sami. Na tento účel si raz týždenne spoločne za pomoci službukonajúceho zamestnanca ZPB zostavujú jedálny lístok. Potraviny a suroviny na prípravu jedál si prijímatelia nakupujú z vlastných finančných prostriedkov. Na prípravu stravy slúži spoločná kuchynka prijímateľov zriadená v budove ZPB.

   Obedy odoberajú prijímatelia ZPB z DSS podobne ako dôchodcovia Mesta Spišské Podhradie na základe objednávok. Stravné lístky za obedy si uhrádzajú z vlastných finančných prostriedkov. 

 

IV. Sociálna rehabilitácia

    Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

    Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť prijímateľa sociálnej služby k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky.

      V rámci sociálnej rehabilitácie sa v ZPB realizuje nácvik osobnej hygieny, dosiahnutie samostatnosti pri stravovaní, dosiahnutie samostatnosti v obliekaní, nácvik starostlivosti o čistotu a poriadok prostredia, nácvik spoločenského správania a konania a nácvik orientácie v prostredí.