DSS

I. Služby, ktoré DSS poskytuje:

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

     DSS vykonáva činnosti sebaobsluhy, ktorými sú najmä stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, dohľad, a to tak, aby pokrývali všetky činnosti každodenného života prijímateľa sociálnej služby, ktorý môže mať rôzne druhy zdravotného postihnutia  a v dôsledku neho potrebuje pomoc inej osoby pri uvedených činnostiach. Túto starostlivosť zabezpečujú opatrovateľky a zdravotnícki asistenti pod dohľadom sestry.

   

 

Sociálne poradenstvo

      DSS rozlišuje a v praxi realizuje dve roviny pri poskytovaní sociálneho poradenstva. Prvou je úroveň základného sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej sociálnej služby a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach jeho riešenia alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Druhou úrovňou je špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci.

 

Sociálna rehabilitácia

    Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

   Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť prijímateľov k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky.

V rámci sociálnej rehabilitácie sa v zariadení realizuje:

 • nácvik osobnej hygieny
 • dosiahnutie samostatnosti pri stravovaní
 • dosiahnutie samostatnosti v obliekaní
 • nácvik starostlivosti o čistotu a poriadok prostredia
 • nácvik spoločenského správania a konania
 • nácvik orientácie v prostredí

 

Ubytovanie

    Ubytovanie je podľa zákona o sociálnych službách poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

     Ubytovanie je zabezpečené v dvojpodlažnej budove objektu A a na II. nadzemnom podlaží v pôvodnej historickej časti budovy zariadenia. 

   V objekte A na prízemí sa nachádzajú dve samostatné bezbariérové bytové jednotky, každá bytová jednotka pre šesť prijímateľov. Bytová jednotka pozostáva z kuchyne s jedálňou, obývacej miestnosti, kúpeľní a toaliet, skladovacích priestorov a izieb pre prijímateľov. Izby sú jednolôžkové a dvojlôžkové.

                                             

 

Objekt A prízemie

        V objekte A na poschodí sa nachádzajú dve samostatné bezbariérové bytové jednotky, každá bytová jednotka pre šesť prijímateľov. Bytová jednotka pozostáva z kuchyne s jedálňou, obývacej miestnosti, kúpeľní a toaliet, skladovacích priestorov a izieb pre prijímateľov. Izby sú jednolôžkové a dvojlôžkové. V tejto časti objektu je zriadené lôžkové oddelenie, t. j. sú tu ubytovaní prijímatelia imobilní, príp. čiastočne imobilní vyžadujúci nepretržitú starostlivosť. 

 

     

Objekt A

V historickej budove na I. nadzemnom podlaží - časť A - sa nachádza 8 izieb pre prijímateľov, z toho: 1x jednolôžková izba, 5x dvojlôžková izba, 2x štvorlôžková izba. V časti B sa nachádzajú dve samostatné bytové jednotky. Každá bytová jednotka pozostáva z kuchyne s jedálenskou časťou, obývacej miestnosti, kúpeľne, toaliet a troch dvojlôžkových izieb.

 

historická budova DSS

        Základné vybavenie izieb – lôžko, nočný stolík, spoločný stôl, stolička, skriňa, polička, nádoba na odpadky, vankúš, paplón, posteľná bielizeň, uterák pre každého ubytovaného

         Prijímateľ sociálnej služby si môže v rámci možností zariadiť svoju izbu podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci prijímateľa (rádio, televízor, obrázky, hračky,...).

        V domove sa nachádza nákladný výťah pre 16 osôb, ktorý zabezpečuje bezbariérovosť objektu. 

Stravovanie

       Stravovacia prevádzka v našom DSS predstavuje uzavretý typ spoločného stravovania. Tvorí samostatnú jednotku, ktorá je ucelená, stavebne a priestorovo oddelená od ostatných prevádzok. Je však neoddeliteľnou súčasťou celého zariadenia, aby mohla úzko spolupracovať s ostatnými prevádzkami DSS.    

          V našom DSS poskytujeme  celodenné stravovanie pre prijímateľov nášho zariadenia,  obedy pre zamestnancov a prihlásených dôchodcov mesta Spišské Podhradie. Stravu pripravujeme v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek,  zdravotný stav stravníkov a výšku stravnej jednotky. Chod stravovacej prevádzky zabezpečuje tím pracovníkov, ktorý pozostáva zo štyroch samostatných kuchárok, štyroch pomocných kuchárok, skladníčky potravín a vedúcej úseku.

         Celodenná strava pre prijímateľov DSS pozostáva z raňajok, desiaty, obedu, olovrantu a večere. Pre diabetikov sa podáva aj druha večera. Hlavné denné jedla sa pripravujú pre štyri stravy:

 • racionálna strava – pre stravníkov bez zdravotného obmedzenia
 • diétna strava – pre stravníkov s problémami tráviaceho traktu
 • diabetická strava – pre stravníkov s diagnózou diabetes
 • kašovitá strava – pre stravníkov s problémami prehĺtania

        Pri výbere jedál a ich zložení sa podieľa stravovacia komisia, ktorá sa stretáva 2x do mesiaca a pozostáva zo zamestnancov stravovacej prevádzky, úsekových zamestnancov a ubytovaného prijímateľa DSS. Ku zloženiu jedálneho lístka vyhotoveného vedúcou stravovacej prevádzky sa vyjadruje lekár, riaditeľka DSS, vedúca opatrovateľského úseku a samostatná kuchárka. Pri skladbe jedálneho lístka sa kladie dôraz na pestrosť stravy sezónnosť potravín, ich energetickú a biologickú hodnotu, denný prídel ovocia a zeleniny. Pre ľahké trávenie skonzumovaného jedla striedame jedlá sýte s ľahko stráviteľnými, so zníženým množstvom soli, dochucované zeleninovými prípravkami a bylinkami. Technologické postupy prípravy potravín sú ošetrené systémom kritických bodov (HACCP) podľa skupín pokrmov, s cieľom minimalizovať riziko ohrozujúce nezávadnosť podávaných pokrmov.

          Od  začiatku novembra 2014  v našom zariadení sme zriadili pre našich prijímateľov a zamestnancov z racionálnej stravy na obed výber z dvoch varených jedál. To druhé jedlo je ľahšie a racionálnejšie vo forme delenej stravy, hlavne pre tých stravníkov, ktorí majú problémy s obezitou. 

          Prijímatelia nášho zariadenia sa stravujú v jedálni a jedálenských častiach jednotlivých bytových jednotiek. Zamestnanci s dôchodcami mesta sa stravujú v jedálni nachádzajúcej sa pri kuchyni.

        Stravovaciu prevádzku okrem kuchyne a jedální tvoria skladové priestory, pomocné priestory, hygienické a sociálne zariadenia. Kuchyňa má dve časti, tzv. “časť čistú“ a “časť špinavú“. Všetok inventár je zdravotne neškodný, používa sa iba nerezový riad, nerezové príbory a porcelán. Pracovné stoly sú taktiež s nerezovou povrchovou úpravou. V roku 2006 bola kuchyňa a sklady potravín čiastočne modernizované.

          Stravovacia prevádzka v našom domove spĺňa požiadavky na zabezpečenie a ochranu zdravia občanov, hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku. Stravovacia prevádzka je organizovaná tak, aby pripravované pokrmy boli zdravotne neškodné a kvalitné, nutrične vyvážené a k spokojnosti spotrebiteľa.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

       Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a osobného šatstva sú zabezpečené vo vlastnej réžii DSS. Upratovanie vykonávajú dve upratovačky, ktorým vypomáhajú aj prijímatelia sociálnych služieb v rámci pracovnej rehabilitácie.  Vo všetkých priestoroch sa vykonáva pravidelné denné upratovanie.

        Domov má vlastnú plne vybavenú práčovňu, žehliareň a sušiareň bielizne. O vypratie a vyžehlenie bielizne sa starajú dve zamestnankyne, ktorým taktiež vypomáhajú prijímatelia sociálnych služieb v rámci pracovnej rehabilitácie.

        O údržbu a opravu šatstva a bielizne sa stará opravárka bielizne v krajčírskej dielni.   

   

 

Osobné vybavenie

     DSS poskytuje osobné vybavenie tým prijímateľom sociálnych služieb, ktorí si osobné vybavenie nemôue zabezpečiť sami. Ostatní prijímatelia sociálnej služby si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby  a iné veci osobnej potreby. 

 

II. Služby, ktoré DSS zabezpečuje:

 

Pracovná terapia

      Cieľom ergoterapie ako liečby prácou alebo pracovnej terapie je osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

       Pracovnú terapiu v DSS vykonáva prijímateľ sociálnej služby pod dohľadom a odborným vedením ergoterapeuta, a je zameraná najmä na:

a) prácu v textilnej dielni - strihanie molitanu (výplň do vankúšov), šitie vankúšov, tkanie kobercov na troch krosnách, vyšívanie a háčkovanie obrúskov rôznymi technikami, pomoc pri žehlení a prišívaní gombíkov,...

DSC05496   DSC03995

b) prácu v stolárskej dielni:

 • práca s drevom - výroba skladačiek, hračiek a iných výrobkov z dreva
 • pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo zhotovovanie nových (záhradné sedacie súpravy)
 • sezónne práce – odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia,
 • pomoc pri úprave hrobov zosnulých prijímateľov na mestskom cintoríne

P9051505   DSC00301

      S ergoterapiou  úzko súvisí pracovná rehabilitácia zameraná na využitie zostatkového pracovného potenciálu prijímateľa. Pracovná rehabilitácia je vykonávaná pod dohľadom príslušného zodpovedného zamestnanca (opatrovateľ, ergoterapeut, pracovník v práčovni, kuchárka a pod.).

        Pracovná rehabilitácia sa v našom zariadení realizuje v týchto oblastiach:

a) pestovateľské  práce v záhrade (pestovanie zeleniny v skleníkoch, zber úrody), chovateľské práce (starostlivosť o zvieratá), kosenie a sušenie trávy, sezónne práce

b) úprava a udržiavanie areálu,

c) pomocné práce pri udržiavaní hygieny a čistoty:

 • pomocné práce v kuchyni,
 • pomocné práce v práčovni,
 • pomoc pri upratovaní  a umývaní riadu na oddelení, 

d) služba na vrátnici

20150813_095425   DSC07632

   

 

Záujmová činnosť

       Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

      Prijímateľom DSS sa poskytujú možnosti športového, rekreačného, kultúrno-spoločenského, duchovného vyžitia a oddychu v rámci DSS i mimo neho. Tieto aktivity sa realizujú v súlade s vypracovaným celoročným plánom aktivít na príslušný rok, ktorý je rozpracovaný na jednotlivé mesiace. Ročný plán aktivít zahŕňa:

 • kultúrne vyžitie (návštevy filmových a divadelných predstavení, koncertov, organizovanie a účasť na „Festivale kultúrnych činností zariadení sociálnych služieb PSK“, účasť na „Koncerte Krídla túžby“...)
 • šport a pohybovú aktivitu (športové hry prijímateľov, stolnotenisový turnaj, turnaj v zhadzovaní kolkov, relaxačné dni spojené so športom, posilňovňa...)
 • spoločenské vyžitie (privítanie nového roka, fašiangový ples, oslava sviatku sv. Valentína, oslavy jubileí,  oslava sviatku sv. Mikuláša, Vianoce, koncoročné posedenie, diskotéky...)
 • náučné akcie (poznávacie výlety, vychádzky, návšteva mestskej knižnice, ...)
 • spoločensky užitočné činnosti (úprava parku, starostlivosť o hroby zosnulých prijímateľov...)
 • záujmové aktivity (počítačový krúžok, knižnica, stolný tenis, nácvik programov...)
 • duchovný život (návštevy a aktívna účasť na pobožnostiach, návštevy pobožností...)

   

         Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav a vychádza z potrieb, záujmov prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka  osobnosti každého prijímateľa.

        Prijímateľ sociálnej služby si môže vybrať alebo sám navrhnúť aktivitu, ktorej by sa chcel zúčastniť, avšak pri uvedenom DSS rešpektuje  jeho zdravotný stav, psychické a fyzické možnosti a schopnosti.

     V rámci voľného času sa prijímateľom umožňuje počúvanie rozhlasu, sledovanie vhodných televíznych programov a videozáznamov, návšteva posilňovne, knižnice, snoezelenu a rehabilitačného centra a iné hry a záujmové činnosti, o ktoré má prijímateľ záujem. 

 

III. Služby, na poskytovanie ktorých DSS utvára podmienky:

 

Úschova cenných vecí

      DSS na požiadanie prijímateľa sociálnej služby alebo jeho súdom ustanoveného opatrovníka prevezme do úschovy cenné veci (hotovosť, hodnotné veci, osobné účty,....), a to buď pri nástupe prijímateľa do DSS, ale aj počas poskytovania sociálnej služby. 

 

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.