DSS

I. služby, ktoré DSS poskytuje

 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

     DSS vykonáva činnosti sebaobsluhy, ktorými sú najmä stravovanie a pitný režim, vyprázdňovanie močového mechúra, vyprázdňovanie hrubého čreva, osobná hygiena, celkový kúpeľ, obliekanie, vyzliekanie, zmena polohy, sedenie a státie, pohyb po schodoch, pohyb po rovine, orientácia v prostredí, dodržiavanie liečebného režimu, dohľad, a to tak, aby pokrývali všetky činnosti každodenného života prijímateľa sociálnej služby, ktorý môže mať rôzne druhy zdravotného postihnutia  a v dôsledku neho potrebuje pomoc inej osoby pri uvedených činnostiach. Túto starostlivosť zabezpečujú opatrovateľky a zdravotnícki asistenti pod dohľadom sestry.

   

 

Sociálne poradenstvo

      DSS rozlišuje a v praxi realizuje dve roviny pri poskytovaní sociálneho poradenstva. Prvou je úroveň základného sociálneho poradenstva, ktoré je súčasťou každej sociálnej služby a zameriava sa na posúdenie povahy problému, poskytnutie základných informácií o možnostiach jeho riešenia alebo odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Druhou úrovňou je špecializované sociálne poradenstvo, ktoré sa zameriava na zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problému a na poskytnutie konkrétnej pomoci.

 

Sociálna rehabilitácia

    Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe a pri základných sociálnych aktivitách.

   Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť prijímateľov k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky.

V rámci sociálnej rehabilitácie sa v zariadení realizuje:

 • nácvik osobnej hygieny
 • dosiahnutie samostatnosti pri stravovaní
 • dosiahnutie samostatnosti v obliekaní
 • nácvik starostlivosti o čistotu a poriadok prostredia
 • nácvik spoločenského správania a konania
 • nácvik orientácie v prostredí

 

Ubytovanie

     Ubytovanie je podľa zákona o sociálnych službách poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Ubytovanie prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečené na troch oddeleniach:

1. oddelenie – prízemie – lôžkové oddelenie:  

 • 1 x šesťlôžková izba
 • 1 x štvorlôžková izba 
 • 3 x trojlôžková izba

2. oddelenie – prízemie + poschodie:  

 • 9 x dvojlôžková izba
 • 4 x trojlôžková izba
 • 2 x štvorlôžková izba

3. oddelenie – poschodie:  

 • 8 x dvojlôžková izba
 • 2 x trojlôžková izba
 • 3 x štvorlôžková izba
 • 1 x päťlôžková izba

 

         Základné vybavenie izieb – lôžko, nočný stolík, spoločný stôl, stolička, skriňa, polička, nádoba na odpadky, vankúš, paplón, posteľná bielizeň, uterák pre každého ubytovaného

         Prijímateľ sociálnej služby si môže v rámci možností zariadiť svoju izbu podľa vlastného priania a vkusu, ide najmä o osobné veci prijímateľa (rádio, televízor, obrázky, hračky,...).

    Na každom oddelení sú prijímateľom k dispozícii kúpeľne, toalety, spoločenské miestnosti, relaxačné kútiky a kuchynky.

V domove sa nachádza nákladný výťah pre 16 osôb, ktorý zabezpečuje bezbariérovosť objektu.

   

                   Izba pre imobilných prijímateľov na I. oddelení                                       2-lôžková izba na II. oddelení                        

Stravovanie

           Stravovacia prevádzka v našom DSS predstavuje uzavretý typ spoločného stravovania. Tvorí samostatnú jednotku, ktorá je ucelená, stavebne a priestorovo oddelená od ostatných prevádzok. Je však neoddeliteľnou súčasťou celého zariadenia, aby mohla úzko spolupracovať s ostatnými prevádzkami DSS.    

           V našom DSS poskytujeme  celodenné stravovanie pre prijímateľov nášho zariadenia,  obedy pre zamestnancov a prihlásených dôchodcov mesta Spišské Podhradie. Stravu pripravujeme v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek,  zdravotný stav stravníkov a výšku stravnej jednotky. Chod stravovacej prevádzky zabezpečuje tím pracovníkov, ktorý pozostáva zo štyroch  samostatných kuchárok, štyroch pomocných kuchárok, skladníčky potravín a vedúcej úseku.

           Celodenná strava pre prijímateľov DSS pozostáva z raňajok, desiaty, obedu, olovrantu a večere. Pre diabetikov sa podáva aj druha večera. Hlavné denné jedla sa pripravujú pre štyri stravy:

 • racionálna strava – pre stravníkov bez zdravotného obmedzenia
 • diétna strava – pre stravníkov s problémami tráviaceho traktu
 • diabetická strava – pre stravníkov s diagnózou diabetes
 • kašovitá strava – pre stravníkov s problémami prehĺtania

            Pri výbere jedál a ich zložení sa podieľa stravovacia komisia, ktorá sa stretáva 2x do mesiaca a pozostáva zo zamestnancov stravovacej prevádzky, úsekových zamestnancov a ubytovaného prijímateľa DSS. Ku zloženiu jedálneho lístka vyhotoveného vedúcou stravovacej prevádzky sa vyjadruje lekár, riaditeľka DSS, vedúca opatrovateľského úseku a samostatná kuchárka. Pri skladbe jedálneho lístka sa kladie dôraz na pestrosť stravy sezónnosť potravín, ich energetickú a biologickú hodnotu, denný prídel ovocia a zeleniny. Pre ľahké trávenie skonzumovaného jedla striedame jedla sýte s ľahko stráviteľnými, so zníženým množstvom soli, dochucované zeleninovými prípravkami a bylinkami. Technologické postupy prípravy potravín sú ošetrené systémom kritických bodov (HACCP) podľa skupín pokrmov, s cieľom minimalizovať riziko ohrozujúce nezávadnosť podávaných pokrmov.

              Od  začiatku novembra 2014  v našom zariadení sme zriadili pre našich prijímateľov a zamestnancov z racionálnej stravy na obed výber z dvoch varených jedál. To druhé jedlo je ľahšie a racionálnejšie vo forme delenej stravy, hlavne pre tých stravníkov, ktorí majú problémy s obezitou. 

       Ubytovaní prijímatelia nášho zariadenia sa stravujú v dvoch jedálňach pre nich určených v prízemí objektu a na prvom poschodí. Zamestnanci s dôchodcami mesta sa stravujú v jedálni nachádzajúcej sa pri kuchyni.

         Stravovaciu prevádzku okrem kuchyne a jedální tvoria skladové priestory, pomocné priestory, hygienické a sociálne zariadenia. Kuchyňa má dve časti, tzv. “časť čistú“ a “časť špinavú“. Všetok inventár je zdravotne neškodný, používa sa iba nerezový riad, nerezové príbory a porcelán. Pracovné stoly sú taktiež s nerezovou povrchovou úpravou. V roku 2006 bola kuchyňa a sklady potravín čiastočne modernizované.

          Stravovacia prevádzka v našom domove spĺňa požiadavky na zabezpečenie a ochranu zdravia občanov, hygienické požiadavky na stavebno-technické riešenie, priestorové usporiadanie, vybavenie, vnútorné členenie a na prevádzku. Stravovacia prevádzka je organizovaná tak, aby pripravované pokrmy boli zdravotne neškodné a kvalitné, nutrične vyvážené a k spokojnosti spotrebiteľa.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

       Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a osobného šatstva sú zabezpečené vo vlastnej réžii DSS. Upratovanie vykonávajú tri upratovačky, ktorým vypomáhajú aj prijímatelia sociálnych služieb v rámci pracovnej rehabilitácie.  Vo všetkých priestoroch sa vykonáva pravidelné denné upratovanie.

        Domov má vlastnú plne vybavenú práčovňu, žehliareň a sušiareň bielizne. O vypratie a vyžehlenie bielizne sa starajú dve zamestnankyne, ktorým taktiež vypomáhajú prijímatelia sociálnych služieb v rámci pracovnej rehabilitácie.

        O údržbu a opravu šatstva a bielizne sa stará opravárka bielizne v krajčírskej dielni.   

   

 

Osobné vybavenie

     DSS poskytuje osobné vybavenie tým prijímateľom sociálnych služieb, ktorí si ak si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám. Ostatní prijímatelia sociálnej služby si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby  a iné veci osobnej potreby. 

 

II. služby, ktoré DSS zabezpečuje

 

Pracovná terapia

      Cieľom ergoterapie ako liečby prácou alebo pracovnej terapie je osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľov pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

       Pracovnú terapiu v DSS vykonáva prijímateľ sociálnej služby pod dohľadom a odborným vedením ergoterapeuta, a je zameraná najmä na:

a) prácu v textilnej dielni - strihanie molitanu (výplň do vankúšov), šitie vankúšov, tkanie kobercov na troch krosnách, vyšívanie a háčkovanie obrúskov rôznymi technikami, pomoc pri žehlení a prišívaní gombíkov,...

DSC05496   DSC03995

b) prácu v stolárskej dielni:

 • práca s drevom - výroba skladačiek, hračiek a iných výrobkov z dreva
 • pomoc pri oprave poškodených predmetov (napr. lavičiek) alebo zhotovovanie nových (záhradné sedacie súpravy)
 • sezónne práce – odpratávanie snehu, zametanie dvora, hrabanie lístia,
 • pomoc pri úprave hrobov zosnulých prijímateľov na mestskom cintoríne

P9051505   DSC00301

      S ergoterapiou  úzko súvisí pracovná rehabilitácia zameraná na využitie zostatkového pracovného potenciálu prijímateľa. Pracovná rehabilitácia je vykonávaná pod dohľadom príslušného zodpovedného zamestnanca (opatrovateľ, ergoterapeut, pracovník v práčovni, kuchárka a pod.).

        Pracovná rehabilitácia sa v našom zariadení realizuje v týchto oblastiach:

a) pestovateľské  práce v záhrade (pestovanie zeleniny v skleníkoch, zber úrody), chovateľské práce (starostlivosť o zvieratá), kosenie a sušenie trávy, sezónne práce

b) úprava a udržiavanie areálu,

c) pomocné práce pri udržiavaní hygieny a čistoty:

 • pomocné práce v kuchyni,
 • pomocné práce v práčovni,
 • pomoc pri upratovaní  a umývaní riadu na oddelení, 

d) služba na vrátnici

20150813_095425   DSC07632

   

 

Záujmová činnosť

       Záujmová činnosť je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

      Prijímateľom DSS sa poskytujú možnosti športového, rekreačného, kultúrno-spoločenského, duchovného vyžitia a oddychu v rámci DSS i mimo neho. Tieto aktivity sa realizujú v súlade s vypracovaným celoročným plánom aktivít na príslušný rok, ktorý je rozpracovaný na jednotlivé mesiace. Ročný plán aktivít zahŕňa:

 • kultúrne vyžitie (návštevy filmových a divadelných predstavení, koncertov, organizovanie a účasť na „Festivale kultúrnych činností zariadení sociálnych služieb PSK“, účasť na „Koncerte Krídla túžby“...)
 • šport a pohybovú aktivitu (športové hry prijímateľov, stolnotenisový turnaj, turnaj v zhadzovaní kolkov, relaxačné dni spojené so športom, posilňovňa...)
 • spoločenské vyžitie (privítanie nového roka, fašiangový ples, oslava sviatku sv. Valentína, oslavy jubileí,  oslava sviatku sv. Mikuláša, Vianoce, koncoročné posedenie, diskotéky...)
 • náučné akcie (poznávacie výlety, vychádzky, návšteva mestskej knižnice, ...)
 • spoločensky užitočné činnosti (úprava parku, starostlivosť o hroby zosnulých prijímateľov...)
 • záujmové aktivity (počítačový krúžok, knižnica, stolný tenis, nácvik programov...)
 • duchovný život (návštevy a aktívna účasť na pobožnostiach, návštevy pobožností...)

   

         Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav a vychádza z potrieb, záujmov prijímateľov, s rešpektovaním hodnôt človeka  osobnosti každého prijímateľa.

        Prijímateľ sociálnej služby si môže vybrať alebo sám navrhnúť aktivitu, ktorej by sa chcel zúčastniť, avšak pri uvedenom DSS rešpektuje  jeho zdravotný stav, psychické a fyzické možnosti a schopnosti.

     V rámci voľného času sa prijímateľom umožňuje počúvanie rozhlasu, sledovanie vhodných televíznych programov a videozáznamov, návšteva posilňovne, knižnice, snoezelenu a rehabilitačného centra a iné hry a záujmové činnosti, o ktoré má prijímateľ záujem. 

 

III. služby, na poskytovanie ktorých DSS utvára podmienky

 

Úschova cenných vecí

      DSS na požiadanie prijímateľa sociálnej služby alebo jeho súdom ustanoveného opatrovníka prevezme do úschovy cenné veci (hotovosť, hodnotné veci, osobné účty,....), a to buď pri nástupe prijímateľa do DSS, ale aj počas poskytovania sociálnej služby.