Žiadosti, podania, návrhy

Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania (okrem podaní podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania môžete podať:

 • písomne poslať poštou na adresu:

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 3. poschodie, č. m. 331
 • doručiť osobne na Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
 • elektronickou poštou - mailom na adresu info(at)vucpo.sk, dagmar.kusnirova(at)vucpo.sk 
 • telefónom
 • faxom

Postup, ktorý musí samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Všetky žiadosti, návrhy, podnety a iné podania sa posudzujú podľa obsahu.

 • Sťažnosti a petície  možno podávať v úradných hodinách na Úrade PSK, riešia sa podľa postupu určeného zákonom a Zásadami vybavovania sťažností a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji.
 • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách jedným z vyššie uvedených spôsobov. Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Z podania musí byť zrejmé:

 • kto ho podáva,
 • akej veci sa týka
 • a čo sa navrhuje.
 • Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

 • O vybavovaní sa vedú samostatné spisy v zmysle Registratúrneho poriadku na správu registratúry a registratúrneho plánu Úradu PSK.
 • Lehota na vybavenie je do 30 dní od doručenia podania na úrad. (V prípade sťažnostije lehota do 60 pracovných dní od doručenia na úrad. Ak je sťažnosť náročnejšia na prešetrenie môže byť lehota predlžená pred jej uplynutím o 30 dní).
 • samosprávny kraj (poverení zamestnanci) je oprávnený vyzvať žiadateľa, resp. toho kto podal podanie, sťažnosť, aby v stanovenej lehote od doručenia výzvy doplnil údaje, príp. poskytol vysvetlenie. Zároveň je oprávnené požiadať o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní. Ak súčinnosť, resp. údaje nebudú doplnené, samosprávny kraj môže vec vybaviť alebo odložiť.
 • O výsledku vybavenia samosprávny kraj upovedomí subjekt písomne v zmysle platnej legislatívy.

    

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré samospráva vyberá za správne úkony

 

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.