Sťažnosti a pripomienky

 1. Na podanie sťažnosti, oznámenia a podania má právo každý prijímateľ domova sociálnych služieb, prípadne jeho zákonný zástupca, príbuzný a iný.
 2. Za sťažnosť, oznámenie a podanie prijímateľa sa považuje nespokojnosť s poskytovanými sociálnymi službami, prípadne iné závažné skutočnosti vo vzťahu k poskytovateľovi sociálnej služby.
 3. Sťažnosť, oznámenie alebo podanie môže prijímateľ podať písomne alebo ústne, prípadne anonymne hodením do schránky na to určenej.
 4. Ak je sťažnosť, oznámenie alebo podanie v písomnej forme, musí byť čitateľné a zrozumiteľné. Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa prijímateľ alebo jeho zákonný zástupca domáha a musí byť podpísaná.
 5. Zariadenie je povinné sťažnosť, oznámenie alebo podanie prijať.
 6. Zariadenie je povinné viesť centrálnu evidenciu sťažností.
 7. Zariadenie je povinné vybaviť sťažnosť, oznámenie alebo podanie ihneď, najneskôr do 30 kalendárnych dní. Lehota na vybavenie sťažnosti začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia na jej vybavenie.
 8. Prešetrovaním sťažnosti, oznámenia alebo podania sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi zariadenia, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.
 9. Sťažnosť, oznámenie alebo podanie môže byť vybavené ihneď ústne so zaevidovaním výsledku do zápisnice.
 10. Sťažnosť, oznámenie alebo podanie je vybavené odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi alebo je mu ústne oznámený výsledok.
 11. V oznámení sa uvedie, či je sťažnosť, oznámenie alebo podanie opodstatnené alebo neopodstatnené. Oznámenie musí obsahovať odôvodnenie výsledku prešetrenia sťažnosti, oznámenia alebo podanie, ktoré vychádza zo zápisnice.
 12. Ak je sťažnosť, oznámenie alebo podanie opodstatnené, v oznámení sa uvedie, aké boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 13. Riaditeľ zariadenia alebo ním poverený zástupca je povinný kontrolovať, či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia. 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.