Služba ZPB - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia v Zariadení podporovaného bývania, Spišské Podhradie  je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je povinný v zariadení podporovaného bývania poskytovať dohľad, odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za dohľad

Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške  0,00 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

Obslužnou činnosťou je v zariadení podporovaného bývania v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie.

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Výška úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určuje za užívanie:

  A.) obytnej miestnosti s príslušenstvom:

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám:  12,00 €
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám:  10,60 €
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 20 m2, ak príslušenstvo užívajú viacerí:  9,70 €
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užívajú viacerí:  9,30 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 25 m2:  8,90 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 25 m28,50 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou nad 30 m28,30 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou do 30 m2:  8,10 €

B.) obytnej miestnosti bez príslušenstva:

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti:  10,00 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti:  8,20 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť:  8,00 €

 

Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta podlahová plocha:

 • obytnej miestnosti
 • príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí najmä predsieň, obývacia miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

 1. Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti na deň na prijímateľa sa stanovuje nasledovne:

a) utváranie podmienok na prípravu stravy vo výške 0,00 €,

b) utváranie podmienok na upratovanie vo výške 0,00 €,

c) utváranie podmienok na pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva vo výške 0,00 €,

d) utváranie podmienok na záujmovú činnosť vo výške 0,00 €,

e) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí vo výške 0,00 €,

f) zabezpečovanie záujmovej činnosti vo výške 0,00 €.

 1. Úhrada za prepravu sa určuje podľa „Vnútornej smernice na určenie výšky úhrady za prepravu prijímateľov DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie služobným motorovým vozidlom a za prepravu prostredníctvom taxislužby“ .

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností nad rámec zákona o sociálnych službách.

Úhrada za používanie vlastných elektrospotrebičov sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

Úhrada za sprevádzanie na lekárske vyšetrenie sa stanovuje vo výške 0,00 €. 

 

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určí ako násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti a počtu dní, v tkorých bola sociálna služba poskytovaná.

Celková úhrada za dohľad, odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanú sociálnu službu vo forme preddavku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Preddavok za službu v zariadení uhrádza prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom je mu služba poskytovaná, pričom výška preddavku sa určuje ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, oblsužné, ďalšie a iné činnosti.

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania sa pohybuje v závislosti od ubytovacej plochy, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva. Jej výška je približne od 250,- € do 290,-  mesačne.

Prijímatelia sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania si sami zabezpečujú stravu, priemerná výška mesačných výdavkov na stravu na jedného prijímateľa je približne 150,- €.

V zmysle § 72 ods. 8 zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov (§ 73 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), t. j. 75 % sumy životného minima.

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.