Služba ZPB - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia v zariadení podporovaného bývania, Spišské Podhradie  je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je v zmysle zákona o sociálnych službách povinný v zariadení podporovaného bývania poskytovať dohľad, odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie.

V zariadení podporovaného bývania prijímateľ sociálnej služby platí úhradu len za obslužnú činnosť, ktorou je ubytovanie. Výška úhrady za ubytovanie závisí od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti (predsieň, obývacia miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé), ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva.

Úhrada za dohľad, odborné činnosti, ďalšie činnosti (s výnimkou úhrady za prepravu služobným motorovým vozidlom) a iné činnosti v zariadení podporovaného bývania je vo výške 0,00 Eur mesačne.

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania sa tak pohybuje v závislosti od ubytovacej plochy, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva. Jej výška je približne od 250,- € do 290,-  mesačne.

Okrem úhrady za ubytovanie si prijímateľ sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania hradí výdavky na stravovanie vo výške približne 150,- € mesačne.

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanú sociálnu službu vo forme preddavku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Preddavok za službu v zariadení uhrádza prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom je mu služba poskytovaná, pričom výška preddavku sa určuje ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

V zmysle § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov, t. j. 75 % sumy životného minima.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.