služba ZPB - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v Zariadení podporovaného bývania, Spišské Podhradie  je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN 30/2012.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za dohľad

Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania sa stanovuje v rozsahu denného dohľadu v hodinách takto:

a) od 2 do 6 hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov

         (II. – III. stupeň odkázanosti) vo výške 0,30 € na deň

b) nad 6 do 12 hodín dohľadu podľa rozsahu úkonov

         (IV. – V. stupeň odkázanosti) vo výške 0,50 € na deň

c) nad 12 hodín

         (VI. stupeň odkázanosti) vo výške 0,70 € na deň.

 

Spôsob určenia úhrady za odborné činnosti

a) sociálne poradenstvo   0,00 €

b) sociálna rehabilitácia   0,00 €

c) pracovná terapia           0,00 €

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0 €

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ubytovanie.

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,15 €/na deň.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške:

- príprava podmienok na prípravu stravy                                0,10 €/na deň

- záujmová činnosť                                                                        0,00 €

- osobné vybavenie                                                                       0,00 €

- úschova cenných vecí                                                                 0,00 €

- preprava – uhrádza sa osobitne podľa „Vnútornej smernice na určenie výšky úhrady za prepravu prijímateľov DSS služobným motorovým vozidlom a za prepravu prostredníctvom taxislužby“

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti

Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

- používanie vlastných elektrospotrebičov                            0,00 €

- sprevádzanie na lekárske vyšetrenie                                   0,00 €

 

 Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení je 30 – násobok dennej sadzby za dohľad, odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

Celková úhrada za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

Prijímateľovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení sociálnych služieb, sa úhrada alebo jej časť vráti, alebo tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je povinný platiť podľa zákona o sociálnych službách, doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.

 

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Zariadení podporovaného bývania, Spišské Podhradie sa pohybuje v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ubytovacej plochy  ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva približne od 39,- € do 55,-  mesačne.

Prijímatelia sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania si sami zabezpečujú stravu.

 

V zmysle zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 72 ods.8 je prijímateľ sociálnej služby  povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov (NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 73 ods. 2), t. j. 75 % sumy životného minima, čo predstavuje sumu 148,57 €.