Služba ZPB - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia v Zariadení podporovaného bývania, Spišské Podhradie  je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je povinný v Zariadení podporovaného bývania poskytovať dohľad, odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za dohľad

Výška úhrady za dohľad v zariadení podporovaného bývania sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške: 0,00 €

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške  0,00 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

Obslužnou činnosťou je v zariadení podporovaného bývania v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie.

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

 1. Výška úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určuje za užívanie:
 • Obytnej miestnosti s príslušenstvom
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 20 m2,

ak príslušenstvo užíva sám...............................................................................9,00 €

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 20 m2,

ak príslušenstvo užíva sám...............................................................................8,60 €

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 20 m2,

ak príslušenstvo užívajú viacerí........................................................................8,20 €

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 20 m2,

ak príslušenstvo užívajú viacerí........................................................................7,80 €

 • dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 25 m2....................7,40 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 25 m2......................7,00 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou

nad 30 m2.............................................................................................................6,80 €

 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou

do 30 m2...............................................................................................................6,60 €

 • Obytnej miestnosti bez príslušenstva
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti ..........................................................................9,00 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti .............................................................................6,70 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť..................................................................6,50 €
 1. Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta podlahová plocha:
 • obytnej miestnosti
 • príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí najmä predsieň, obývacia miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

 1. Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti na deň na prijímateľa sa stanovuje nasledovne:

a) utváranie podmienok na prípravu stravy vo výške 0,00 €,

b) utváranie podmienok na upratovanie vo výške 0,00 €,

c) utváranie podmienok na pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva vo výške 0,00 €,

d) utváranie podmienok na záujmovú činnosť vo výške 0,00 €,

e) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí vo výške 0,00 €,

f) zabezpečovanie záujmovej činnosti vo výške 0,00 €.

 1. Úhrada za prepravu – sa určuje podľa „Vnútornej smernice na určenie výšky úhrady za prepravu prijímateľov DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie služobným motorovým vozidlom a za prepravu prostredníctvom taxislužby“

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností nad rámec zákona o sociálnych službách.

- používanie vlastných elektrospotrebičov                           0,00 €

- sprevádzanie na lekárske vyšetrenie                                   0,00 €

 

 Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení na prijímateľa sa určuje ako 30 – násobok dennej sadzby za dohľad, odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

Celková úhrada za dohľad, odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania sa pohybuje v závislosti od ubytovacej plochy,  ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva, približne od 200,- € do 250,-  mesačne.

Prijímatelia sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania si sami zabezpečujú stravu.

V zmysle zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 72 ods. 8 je prijímateľ sociálnej služby  povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov (§ 73 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), t. j. 75 % sumy životného minima.

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.