služba DSS - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN 30/2012.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

1) Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby

vo výške:

a) základné sociálne poradenstvo                    0,00 €

b) špecializované sociálne poradenstvo         0,00 €

c) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 v rozsahu podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu nasledovne:

pre celoročnú pobytovú formu na deň

II.        stupeň odkázanosti    1,70 €

III.      stupeň odkázanosti     1,80 €

IV.      stupeň odkázanosti     2,00 €

V.        stupeň odkázanosti     2,20 €

VI.      stupeň odkázanosti      2,40 €

d) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov        0,00 €

e) sociálna rehabilitácia                                                                              0,00 €

f) ošetrovateľská starostlivosť                                                                   0,00 €

g) pracovná terapia                                                                                      0,00 €

h) tlmočenie                                                                                                   0,00 €

i) sprostredkovanie:

- tlmočenia                                                                                                     0,00 €

- osobnej asistencie                                                                                      0,00 €

j) pomoci pri výkone opatrovníckych práv a povinností                      0,00 €

k) sociálne poradenstvo                                                                              0,00 €

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

 

1) Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,15 €/na deň.

 

2) Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím

na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej strave tri vedľajšie jedlá.

Racionálna strava       3,21 €/na deň  (možnosť výberu z dvoch jedál)

Diétna strava               3,21 €/na deň

Diabetická strava        4,02 €/na deň

Prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení sociálnych služieb, sa vráti úhrada za stravovanie alebo jej časť, alebo prijímateľ sociálnej služby doplatí

úhradu za stravovanie podľa počtu skutočne odobratých jedál.

 

3) Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu a iné.

Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlenie je triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva.

Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a osobného šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie).

 

Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,25 €/na deň. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,25 €/na deň.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške:

- záujmová činnosť                                                                        0,00 €

- osobné vybavenie                                                                       0,00 €

- úschova cenných vecí                                                                 0,00 €

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny       0,00 €

- preprava – uhrádza sa osobitne podľa „Vnútornej smernice na určenie výšky úhrady za prepravu prijímateľov DSS služobným motorovým vozidlom a za prepravu prostredníctvom taxislužby“

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti

Poskytovateľ sociálnej služby môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

- používanie vlastných elektrospotrebičov                            0,00 €

- sprevádzanie na lekárske vyšetrenie                                   0,00 €

 

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení je 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

Celková úhrada za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

Prijímateľovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení sociálnych služieb, sa úhrada alebo jej časť vráti, alebo tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je povinný platiť podľa zákona o sociálnych službách, doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.

 

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie sa pohybuje v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu, ubytovacej plochy a druhu odoberanej stravy približne od 200,- € do 240,- mesačne.

 

Výšku sumy úhrady za poskytovanú sociálnu službu môže poskytovateľ upravovať s prihliadnutím na skutočne poskytnutý rozsah poskytovanej sociálnej služby a ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu.

 

V zmysle zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 72 ods.8 je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov (NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, § 73 ods. 2), t. j. 25 % sumy životného minima,  čo predstavuje sumu 49,52 €.