Služba DSS - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je povinný poskytovať odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za odborné činnosti

Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške  0,00 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za obslužné činnosti

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva.

1) Ubytovanie

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.

Výška úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určuje za užívanie:

A.) obytnej miestnosti s príslušenstvom:

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám:  12,00 €
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užíva sám:  10,60 €
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 20 m2, ak príslušenstvo užívajú viacerí:  9,70 €
 • jednoposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 20 m2, ak príslušenstvo užívajú viacerí:  9,30 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou nad 25 m28,90 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 25 m28,50 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou nad 30 m28,30 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť s podlahovou plochou do 30 m2:  8,10 €

B.) obytnej miestnosti bez príslušenstva:

 • jednoposteľovej obytnej miestnosti:  10,00 €
 • dvojposteľovej obytnej miestnosti:  8,20 €
 • viac ako dvojposteľová obytná miestnosť:  8,00 €

Pre účely určenia výšky úhrady za ubytovanie sa do veľkosti podlahovej plochy započíta podlahová plocha:

 • obytnej miestnosti
 • príslušenstva obytnej miestnosti, kde patrí najmä predsieň, obývacia miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé.

 

2) Stravovanie

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej strave tri vedľajšie jedlá.

Racionálna strava       4,20 €/deň  (možnosť výberu z dvoch jedál)

Diétna strava               4,20 €/deň

Diabetická strava        5,25 €/deň

 

3) Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu a iné.

Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.

Žehlenie je triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva.

Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a osobného šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie).

Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

 1. Úhrada za jednotlivé ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 € s výnimkou prepravy.
 2. Úhrada za prepravu sa určuje podľa „Vnútornej smernice na určenie výšky úhrady za prepravu prijímateľov DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie služobným motorovým vozidlom a za prepravu prostredníctvom taxislužby“ .

 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za iné činnosti

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha môže za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností podľa zákona o sociálnych službách.

Úhrada za používanie vlastných elektrospotrebičov sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €.

Úhrada za sprevádzanie na lekárske vyšetrenie sa stanovuje na 0,00 €.

 

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určí ako násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti a počtu dní, v tkorých bola sociálna služba poskytovaná.

Celková úhrada sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanú sociálnu službu vo forme preddavku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Preddavok za službu v zariadení uhrádza prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom je mu služba poskytovaná, pričom výška preddavku sa určuje ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, oblsužné, ďalšie a iné činnosti.

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie sa pohybuje v závislosti od ubytovacej plochy a druhu odoberanej stravy, jej výška je približne od 360,- € do 430,- mesačne.

V zmysle § 72 ods. 8 zákona NR SR 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov (§ 73 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách), t. j. 25 % sumy životného minima.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.