Služba DSS - úhrada

Určenie sumy úhrady, spôsob jej určenia a platenia v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Spišské Podhradie je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je povinný poskytovať odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách).

V domove sociálnych služieb prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za obslužné činnosti – ubytovanie a stravovanie.

Výška úhrady za ubytovanie závisí od veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti (predsieň, obývacia miestnosť, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé), ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva.

Výška úhrady za stravovanie závisí od druhu odoberanej stravy (racionálna, diétna alebo diabetická).

Úhrada za odborné činnosti, obslužné činnosti – upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva, ďalšie činnosti (s výnimkou prepravy služobným motorovým vozidlom) a iné činnosti v domove sociálnych služieb je vo výške 0,00 Eur mesačne.  

Celková mesačná suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie sa pohybuje v závislosti od ubytovacej plochy a druhu odoberanej stravy, jej výška je približne od 360,- € do 430,- mesačne.

Prijímateľ sociálnej služby platí za poskytovanú sociálnu službu vo forme preddavku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Preddavok za službu v zariadení uhrádza prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom je mu služba poskytovaná, pričom výška preddavku sa určuje ako 30-násobok dennej sadzby za odborné, oblsužné, ďalšie a iné činnosti.

V zmysle § 72 ods. 8 zákona o sociálnych službách je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku, pričom po zaplatení úhrady musí zostať prijímateľovi minimálny zostatok príjmov, t. j. 25 % sumy životného minima.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.