Poskytované a zabezpečované služby

 

Domov sociálnych služieb           

       Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba poskytovaná v zariadení je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť  alebo súbor týchto činností, ktoré sú zamerané na:

  1. prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby alebo rodiny,
  2. zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
  3. zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby,
  4. riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
  5. prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

      V domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba

  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.

V domove sociálnych služieb sa:

        a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

1. úschovu cenných vecí. 

 

Zariadenie podporovaného bývania

      V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe od 16. roku veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách  a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v zariadení podporovaného bývania, táto sociálna služba sa poskytuje aj naďalej.

Okrem dohľadu sa v zariadení podporovaného bývania:

    a) poskytuje:

  1. ubytovanie
  2. sociálne poradenstvo
  3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

     b) utvárajú sa podmienky na prípravu stravy

     c) vykonáva sociálna rehabilitácia

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.