Postup pre záujemcov o sociálnu službu

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha alebo v Zariadení podporovaného bývania, Spišské Podhradie:

 

1. Podanie "Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu"
Fyzická osoba, resp. občan, ktorý má trvalý pobyt na území Prešovského kraja, podáva písomnú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s prílohami na adresu:


ÚPSK
Odbor sociálny
Oddelenie registrácie a posudkových činností
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
 

Po zaregistrovaní predmetnej žiadosti Prešovským samosprávnym krajom realizuje Odbor sociálny zdravotnú posudkovú činnosť a sociálnu posudkovú činnosť v súčinnosti so žiadateľom.

 

Zdravotná posudková činnosť je:

- hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien jej zdravotného stavu

Zdravotnú posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci zdravotnícky pracovník Úradu PSK, ktorý pri výkone zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného lekárom, s ktorým má fyzická osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci zdravotnícky pracovník posudok, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Sociálna posudková činnosť je posudzovanie:

- individuálnych predpokladov fyzickej osoby,

- rodinného prostredia fyzickej osoby,

- prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti

- odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3

  a prílohy č. 4 časti II a III k zákonu o sociálnych službách.

 

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý zároveň obsahuje aj návrhy žiadateľa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie.

Na základe zdravotného posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý obsahuje:

- stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,

- zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam          základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej   osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia,

- návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy žiadateľa

- určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

 

Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia si občan podá „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. 

 

2. Podanie "Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby"

Ak má občan záujem o poskytovanie alebo o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, alebo v zariadení podporovaného bývania, podáva „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.

Písomnú žiadosť spolu s prílohami občan doručí na vyššie uvedenú adresu Úradu PSK.

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.