Prístup k informáciám

INFORMÁCIE PODĽA ZÁKONA 211/2000 Z. z.

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie umožňuje občanovi právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. (Poznámka: Informácie o možnosti podania žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného typu podania - okrem podaní podľa zákona 211/2000 nájdete v časti Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť.)

 

Prílohy k informáciám podľa zákona 211/200 Z. z.

 

Žiadosť o informácie (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Informácie sa získavajú pomocou žiadosti.

Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:

  1. ktorej povinnej osobe je určená,
  2. meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  3. adresu pobytu alebo sídla žiadateľa, kontaktné údaje
  4. požadované informácie, ktorých sa žiadosť týka,
  5. aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Miesto, čas a spôsob podania žiadosti (podľa zákona 211/2000 Z. z.)

Žiadosť je možné podať:

 • písomne ako poštovú zásielku na adresu:
  Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov
 • písomne osobným doručením do podateľne, príp. gestorovi,
  Prešovský samosprávny kraj
  Námestie mieru 2
  080 01 Prešov
  • PODATEĽŇA - 3. poschodie, č. m. 331
  • GESTOR - Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia (Kancelária riaditeľa PSK) - Bc. D. Kušnírová, VI. posch, č. m. 611
 • ústne u gestora: Oddelenie organizačné, registratúry a krízového riadenia (Kancelária riaditeľa PSK) - Bc. D. Kušnírová, VI. posch, č. m. 611
 • ústne u iného organizačného útvaru úradu
 • telefonicky na čísle: 051/ 70 81 341 (Bc. D. Kušnírová)
 • faxom na čísle: 051/ 70 81 170 (Odbor organizačný - sekretariát)
 • elektronickou poštou na adresu: dagmar.kusnirova(@)vucpo.sk , info(@)vucpo.sk
  Žiadosť je možné podať osobným doručením, ústne alebo telefonicky počas pracovných dní v čase od 8.00 do 15.00 h. Žiadosti podané faxom a elektronickou poštou možno podávať bez časového obmedzenia.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať.

Organizačný útvar, ktorému bol doručený opravný prostriedok je povinný ho bez zbytočného odkladu odstúpiť, spolu so spisovým materiálom gestorovi.

Doručený opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie odstúpi gestor bez zbytočného odkladu odvolaciemu orgánu. Odvolacím orgánom je krajský súd (§ 22 ods. 2 z.č. 302/2001 Z.z. v spojení s § 250 a nasl. O. s. p.)

 

Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tejto žiadosti sú spracované na vopred vymedzených účel v súlade s Nariadením Europského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližsie informácie nájdete na tu.

Dotknutá osoba podpisom tejto žiadosti prehlasuje, že bola oboznámená s informáciami podľa článku 13 Nariadenia Europksého parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzickýych osôb pri spracúvaní osobných údajov.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.