Služba DSS - Poslanie

        Základným poslaním práce v domove a zároveň víziou je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času jeho obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať život v prirodzených podmienkach s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov s cieľom pripraviť ich na samostatný život. 

 

Vymedzenie predmetu činnosti:

    Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie (ďalej len DSS) je koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám do dovŕšenia dôchodkového veku, ktoré:

  1. sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3 Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách),
  2. sú nevidiace alebo prakticky nevidiace a ich stupeň odkázanosti je najmenej III. (§ 38, ods. 1, a, b zákona o sociálnych službách) podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách.

       Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej (§ 38, ods. 6 zákona o sociálnych službách).

       V Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie sa poskytuje komplexná starostlivosť fyzickým osobám odkázaným na sociálnu službu v domove sociálnych služieb v zmysle § 38 a prechodných ustanovení zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou.

        Celková kapacita domova sociálnych služieb je 57 prijímateľov sociálnych služieb.

        Miesto poskytovania sociálnej služby: Hviezdoslavova č. 1/1, Spišské Podhradie.

 

Forma hospodárenia:

Domov sociálnych služieb je rozpočtová organizácia. Výsledkami svojho hospodárenia je napojená na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu, vo svojom mene nadobúda práva a povinnosti. Na svoju činnosť môže prijímať finančné a vecné dary.

 

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom domova sociálnych služieb je riaditeľ, ktorého na základe výberového konania a rozhodnutia zastupiteľstva ustanovuje do funkcie predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.