Doplnkové služby

       DSS a ZPB poskytujú aj ďalšie služby nad rámec služieb uvedených v zákone o sociálnych službách, ktoré celkovo prispievajú k zvyšovaniu kvality života prijímateľov a tým aj k zvyšovaniu ich spokojnosti.

 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

      Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov je odborná činnosť, ktorú DSS vykonáva so súhlasom prijímateľa sociálnej služby a je zameraná najmä na poradenstvo pri vybavovaní úradných záležitostí, pomoc pri vybavovaní osobných dokladov, pri spisovaní a podávaní písomných podaní, vypisovaní tlačív, pri písomnej komunikácii v úradnom styku a vybavovaní iných vecí v záujme prijímateľa sociálnej služby.

 

Ošetrovateľská starostlivosť

     Lekársku zdravotnú starostlivosť o prijímateľov v DSS a ZPB vykonávajú zamestnanci štátnej zdravotnej správy i neštátni zmluvní lekári. Všeobecný lekár a  psychiater prichádzajú do DSS 1x týždenne a podľa potreby. Iní odborní lekári (kožný lekár, neurológ,...) podľa potreby.

        Lieky predpisuje praktický lekár, resp. osobný lekár a vydávajú sa pod dohľadom sestry. Vedúca opatrovateľského úseku a sestry v DSS dozerajú na riadne užívanie liekov podľa pokynov lekára.

    Ošetrovateľskú starostlivosť v DSS a pre prijímateľov ZPB zabezpečujú zdravotnícki zamestnanci (sestry s požadovanou kvalifikáciou). Opatrovateľskú starostlivosť vykonávajú opatrovateľky, ktoré zabezpečujú kŕmenie, prebaľovanie, polohovanie, hygienu, a ďalšie činnosti u tých prijímateľov, ktorých zdravotný stav to vyžaduje.

 

DSC05053  DSC05056     

 

Poskytovanie prepravy

       DSS za účelom zvýšenia kvality poskytovaných sociálnych služieb zabezpečuje prepravu prijímateľov v DSS a ZPB na lekárske vyšetrenia, súdne pojednávania a iné, a to buď osobným služobným motorovým vozidlom, alebo prostredníctvom taxislužby.

 

Sprevádzanie na lekárske vyšetrenie

      DSS zabezpečuje sprevádzanie prijímateľov sociálnych služieb v DSS aj ZPB na lekárske vyšetrenie, súdne pojednávania a iné, bezplatne z dôvodu, že zamestnanec, ktorý prijímateľa sprevádza, vykonáva túto službu v pracovnej dobe v rámci svojej pracovnej náplne.

 

Používanie elektrospotrebičov

      Prijímatelia majú možnosť užívať vlastné elektrospotrebiče bez poplatku. Pri používaní elektrospotrebičov prijímatelia je dôležité, aby dbali na dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení, aby sa zamedzilo ohrozeniu zdravia a života prijímateľov aj zamestnancov DSS a ZPB a predišlo poškodeniu osobného majetku a majetku DSS a ZPB.

 

Sprostredkované služby

     V DSS a ZPB majú prijímatelia možnosť využitia sprostredkovaných služieb ako je manikúra, pedikúra, kadernícke služby, holenie. Prijímatelia si tieto služby uhrádzajú z vlastných finančných prostriedkov podľa druhu a počtu prijatých služieb na základe cenníka týchto poskytovateľov služieb.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.