Archív - výberové konanie

Výberové konanie na pozíciu Vedúca/vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky

 

      Riaditeľka Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha PhDr. Monika Ondrišová, ktorého zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Vedúca/vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

 

Požadované predpoklady:

 • prax v ekonomickej agende minimálne 5 rokov
 • prax v riadení pracovného tímu
 • bezúhonnosť
 • flexibilnosť
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť, koncepčná tvorivosť

 

Náplň práce:

 • samostnatné zabezpečovanie rozpočtovania alebo financovania
 • kompletné zabezpečovanie účtovných agend
 • Koordinovanie prevádzok - stravovacej, ekonomickej a vnútornej prevádzky

 

Termín nástupu: dohodou

 

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Prihláška do výberového konania
 • Štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe a stručným popisom pracovných činností
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • Čestné prehlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
 • Výpis z registra trestov(nie starší ako 3 mesiace)

 

Informácie o výberovom konaní:

Ústny pohovor, preukázanie znalostí v účtovnom programe iSpin.

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie – vedúca/vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky – neotvárať“ najneskôr do 12. júla 2017 do 15.00 hod. na adresu:

DSS sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1

053 04 Spišské Podhradie

 

Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie. 

 

 

Spišské Podhradie, 23. júna 2017

 

PhDr. Monika Ondrišová, PhD.

riaditeľka DSS

 

Vyhodnotenie výberových konaní

Vyhodnotenie výberového konania zo dňa 24.07.2017

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výberové konanie na pozíciu Vedúceho úseku opatrovateľskej starostlivosti

 

         Riaditeľka Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha v zmysle zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

 • Vedúceho úseku opatrovateľskej starostlivosti v  Domove sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie

Kvalifikačné predpoklady

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Iné požiadavky

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • občianska bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • znalosť právnych predpisov z oblasti:
  • sociálnych služieb,
  • zdravotníctva,
  • ďalších súvisiacich predpisov,
 • organizačné schopnosti, samostatnosť, komunikatívnosť
 • znalosť cudzieho jazyka slovom i písmom vítaná

Zoznam požadovaných dokladov

 • doklad o dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný profesijný životopis v slovenskom jazyku
 • aktuálny doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 • zápočet odpracovaných rokov
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie staršie ako 3 mesiace
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania

Výberové konanie

Výberové konanie bude pozostávať z dvoch častí:

 1. Písomný test overenia znalostí právnych predpisov
 2. Ústny pohovor spojený s návrhom prezentácie koncepcie riadenia úseku opatrovateľského v zariadení sociálnych služieb

Uzávierka prihlášok

 1. Júl  2016 o 14.00 hod.

Zasielanie žiadostí

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť s telefonickým kontaktom uchádzača na adresu:

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1, 053 04  Spišské Podhradie

V obálke s označením „Výberové konanie“.

 

Rozhodujúci je dátum na obálke doručenej prihlášky, 01.07.2016 do 14.00 hod

Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie. 

***

Spišské Podhradie 24. 05. 2017

PhDr. Monika Ondrišová, PhD.

riaditeľka DSS

 

Vyhodnotenie výberového konania 

Vyhodnotenie výberového konania zo dňa 13.07.2017

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.