Služba ZPB - Poslanie

        Základným poslaním práce v domove a zároveň víziou je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času jeho obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať život v prirodzených podmienkach s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov s cieľom pripraviť ich na samostatný život.      

    Zariadenie podporovaného bývania je súčasťou Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha. Ide o druh sociálnej služby, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe od 16. rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

        V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v zmysle § 34 zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou.

     Celková kapacita zariadenia podporovaného bývania je 11 prijímateľov sociálnych služieb.

           Miestom poskytovania sociálnej služby je: Štúrova 15, Spišské Podhradie